16.8.2019

5 TIPOV AKO ÚSPEŠNE ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA STAVBU TAKMER NULOVÉHO DOMU

 

Dňa 1. mája 2019 nadobudol platnosť zákon o energetickej hospodárnosti budov, a súčasne nadobudla účinnos ť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby o poskytovaní príspevkov na stavbu rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie. Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa predpokladá v auguste 2019. Dom, ktorý má spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospod árnosť budov s takmer nulovou potrebou energie, by mal mať kval itné konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vy užívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Požadované parametre je možné dosiahnuť len súčinnosťou použitia správnych materiálov, pridan ia moderných technológií (fotovoltické panely, slnečné kolektor y, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, veterné turbíny, rekuperačné vetran ie a pod.), vhodnou orientáciou budovy, rozloženia miestností a podobne. Netreba zabúdať, že využitie obnoviteľných zdrojov energie musí navrhnúť projektant pre každý dom a lokalitu individuálne, nie je možné uplatniť jedno univerzálne riešenie.

Neunáhlite sa s energetickou certifikáciou vašej nehnuteľnosti

Ak chcete získať štátnu dotáciu na stavbu domu s takmer nulovou spotrebou energie vo výške 8 000 eur, musíte získať certifikát v energetickej triede A0. Energetický certifikát si nechajte vypracovať, až keď si budete istí, že vaša stavba bude certifikovaná v tejto kategórii. Druhú možnosť totiž mať nebudete, keďže vydaný certifikát pre nehnuteľnosť sa už nedá meniť.
 

Dajte si pozor na plochu domu 

Jednou z podmienok na získanie dotácie na stavbu takmer nulového domu je jeho plocha do 200 m2. V tomto prípade ide o hodnotu, ktorú nájdetev energetickom certifikáte pod pojmom celková plocha. Tá zahŕňa plochu všetkých miestností, priečok, obvodových stien až po najvrchnejšiu vrstvu zateplenia (teda najbližšiu k exteriéru). Túto plochu vypočíta certifikátor. Všetky plochy uvedené v iných projektoch sú pre tento účel neplatné.
 

Dotácia je kombinovateľná s projektom Zelena domácnostiam II

Pri stavbe takmer nulového domu viete získať aj dotáciu z proje ktu Zelená domácnostiam II, ktorý je zameraný na podporu využív ania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.V rámci neho možu byť podporené fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny. 

Na základe informácií poskytnutých cez bezplatné energetické po radenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzul tanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
 

Zistite si vopred potrebné informácie

Všetky potrebné informácie nájdete v súčasnosti na webovej stránke www.zatepluj.sk . Ministerstvo pripravuje v blízkej dobe spustenie novej webovej stránky zameranej na informácie k dotácii.
 

Nezabudnite žiadosť s prílohami zaslať do 10 dní aj v tlačenej podobe

Žiadosti sa podávajú na základe výzvy elektronicky pros - tredníctvom elektronického formulára zverejneného na internetovej stránke ministerstva. Následne je potrebné vytlačenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami zaslať do 10 pracovných dní na adresu ministerstva, prípadne doručiť do podateľne ministerstva.
 

Aké sú kritériá na získanie príspevku 8 000 €?

 • Rodinný dom sa nachádza na území Slovenska
 • Celková plocha rodinného domu je najviac 200 m2
 • Rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie
 • Žiadateľ o príspevok musí byť vlastníkom rodinného domu, občano m EÚ a mať trvalý pobyt na Slovensku
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané p o 31.12.2014
 • Rodinný dom, ako aj stavebné konštrukcie domu spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou
 • potrebou energie
 • Na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa zákona o energe tickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie´
 • rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania

 

Čo budete potrebovať, aby ste si mohli o príspevok zažiadať?

 • Projektová dokumentácia rodinného domu
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Fotodokumentácia rodinného domu

 

Zdroj: www.zvmm.sk