Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175, email: marketing@porfix.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: gdpr@porfix.sk

 • Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • reakcia na Váš dopyt vrátane vytvorenia ponuky a s tým súvisiaca komunikácia a to okrem iného aj ohľadom služby “Založenie stavby” a s týmto súvisiaca komunikácia,
 • informovanie o vlastnostiach, špecifikách, správnom spôsobe použitia alebo montáže výrobkov, ktoré sú predmetom dopytu čo s ním súvisia (napr. zaslanie odkazu na video návod), a to vrátane odborných doporučení,
 • prípadných Vašich právnych jednaní nadväzujúcich na Váš dopyt čo s ním súvisia.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe §13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 • Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú klienti a potenciálni klienti Prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

a. meno (mená) a priezvisko

b. miesto/PSČ a okres stavby,

c. typ stavby

d. e-mailová adresa,

e. telefónne číslo,

f. časti projektovej dokumentácie ku stavbe.

 

 • Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

PORFIX CZ a.s., IČ: 601 08 924, se sídlom Kladská 464, Poříčí, 541 03 Trutnov, Česká republika

 

Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, so sídlom č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika

 

wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, so sídlom Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

§ 34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 • Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku Prevádzkovateľa).

 • Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu troch (3) rokov od okamihu, kedy boli od Vás získané; po dobu dlhšiu však vtedy, ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že dopyt je pre Vás stále relevantný na základe Vašich oznámení.

 • Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: marketing@porfix.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby.