Vápenno-pieskové produkty AKU

Výborná akustika
Vysoká únosnosť
Úspora obytného priestoru
Dobré akumulačné vlastnosti
Akustika
Akustika

Akustika

Vápenno-pieskové produkty PORFIX AKU sú výnimočné svojimi akustickými vlastnosťami. Vďaka svojmu zloženiu, lisovaniu a autoklávovaniu získavajú tvárnice vysokú objemovú hmotnosť, ktorá účinne absorbuje a tlmí zvukové vlny a zabraňuje ich prenosu. Použitím vápenno-pieskových produktov je možné v budovách výrazne znížiť vplyv vonkajšieho rušivého hluku alebo hluku medzi miestnosťami a vytvoriť tak kľudné prostredie so zaručeným súkromím. Vápenno-pieskové murivo je inteligentnou voľbou pre zvýšenie akustického komfortu a zároveň podporujúci statické vlastnosti budovy.

Miestnosť zdroja hluku Požadované Rw (dB) Pórobetón Rw (dB) Vápenno-piesok Rw (dB)
Rodinný / bytový dom Ostatné miestnosti toho istého bytu 42 P2-500 š. 150mm 42 P20/1,8 PD š. 125mm 48
Bytový dom Obytné miestnosti druhých bytov 53 × × P20/1,8 PDK š. 250mm 56
Spoločné priestory 52 × × P20/1,8 PDK š. 200mm 54
Administratívne a správcovské budovy Kancelárie s bežnou administratívnu činnosťou, chodby, pomocné priestory 37 P2-500 š. 100mm 39 P20/1,8 PD š. 125mm 48
Kancelárie vedúcich pracovníkov, Kancelárie so zvýšenými nárokmi 45 P4-600 š. 250mm 48 P20/1,8 PD š. 150mm 51
Kancelárie pre dôverné jednania, Kancelárie vyžadujúce vysokú ochranu pred zvukom 50 P6-650 š. 300mm 51 P20/1,8 PDK š. 200mm 54
Nemocnice a zdravotnícke zariadenia Lôžkové izby, ordinácie, ošetrovne, operačné sály atď... 47 P6-650 š. 250mm 50 P20/1,8 PDK š. 175mm 52
Školy a vzdelávacie inštitúcie Učebne, výučbové priestory 47 P6-650 š. 250mm 50 P20/1,8 PDK š. 175mm 52
Spoločné priestory 47 P6-650 š. 250mm 50 P20/1,8 PDK š. 175mm 52
Hlučné miestnosti L Amax ≤ 85 dB (dielne a jedálne) 52 × × P20/1,8 PDK š. 250mm 56
Zariadenia dočasného ubytovania Izby druhej miestnosti 47 P6-650 š. 250mm 50 P20/1,8 PDK š. 175mm 52
Spoločné priestory 45 P4-600 š. 250mm 48 P20/1,8 PD š. 150mm 51
*Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitej omietky a kvality povrchovej úpravy muriva. Hodnoty označené zelenou farbou sa očakávajú, na výrobku po certifikácii sa môžu líšiť, tu očakávame do 20.9.2023.
Únosnosť
Únosnosť

Únosnosť

Vápenno-pieskové murivo je tiež známe svojou výnimočnou pevnosťou v tlaku. Tieto produkty vyrobené z piesku, vápna a vody, ako už bolo spomenuté, prechádzajú riadeným procesom lisovania a vytvrdzovania v autokláve, čo vedie k výnimočnej pevnosti v tlaku, trvanlivosti a mechanickej odolnosti. Ich presné navrhnuté zloženie zaisťuje rovnomernú hustotu a minimálne zmrštenie, čo zaručuje stabilitu v čase.

Priestor
Priestor

Priestor

Vďaka týmto vlastnostiam sme schopní realizovať subtílne (úzke) nosné konštrukcie, ktoré pozitívne ovplyvňujú výsledný úžitkový priestor budovy a vďaka menším hrúbkam muriva dochádza k výrazne nižšej spotrebe materiálu, čo ovplyvňuje cenu hrubej stavby.

Priestor

A - Obvodové murivo

 • AKU
 • POR
 • 248
 • 199
 • 175
 • 150

B - Vnútorné nosné murivo

 • AKU
 • POR
 • 248
 • 199
 • 175
 • 150

C - Priečkovky

 • AKU
 • POR
 • 150
 • 125

ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m2) na základovej doske bez predsadzania muriva 8000 x 12000 mm =

0
*Použitie vápenno-pieskového muriva lt. 150mm alebo pórobetónového muriva It. 200mm ako nosného sa musí konzultovať so statikom
Vysoká nosnosť materiálu = nižšia hrúbka steny = menšia spotreba materiálu = nižšia cena
Akumulácia
Akumulácia

Akumulácia

Ďalšou z hlavných výhod pieskovo-vápenných produktov spojených s objemovou hmotnosťou je merná tepelná kapacita materiálu, ktorá významne prispieva k tepelnej stabilite interiéru. K akumulácii tepla je výhodné použiť stavebné konštrukcie, ktoré boli v minulosti hlavne budovami s masívnymi obvodovými múrmi. PORFIX AKU je možné ideálne kombinovať ako vysoko nosnú vnútornú stenu, ktorá je ideálne umiestnená v blízkosti zdroja tepla. Z toho pramení výhoda najmä pre ľahké, sendvičové konštrukcie (napr. drevostavby), kde je akumulácia tepla, stabilita plášťa budovy veľmi nízka. Preto sa ako vhodný doplnok v interiéri volí tzv. "akumulačná stena", napr. z vápenno-pieskových produktov PORFIX AKU.

Všeobecné výhody

A - Obvodové murivo

 • Pórobetón bez zateplenia
 • Pórobetón zateplený polystyrénom
 • Pórobetón zateplený minerálnou vatou
 • Vápenno-piesok zateplený polystyrénom
 • Vápenno-piesok zateplený minerálnou vatou

Pórobetón bez zateplenia

 • jednoduché opracovanie materiálu
 • rýchlejšia výstavba
 • výborné difúzne vlastnosti
 • jednoduchá inštalácia

Pórobetón zateplený polystyrénom

 • pri dostatočnej hrúbke izolácie mimoriadne úsporná konštrukcia  
 • jednoduché opracovanie materiálu
 • jednoduchá inštalácia

Pórobetón zateplený minerálnou vatou

 • pri dostatočnej hrúbke izolácie mimoriadne úsporná stavba
 • výborné difúzne vlastnosti
 • jednoduché opracovanie materiálu
 • jednoduchá inštalácia

Vápenno-piesok zateplený polystyrénom

 • pri dostatočnej hrúbke izolácie mimoriadne úsporná stavby
 • vysoká únosnosť
 • úspora obytného priestoru

Vápenno-piesok zateplený minerálnou vatou

 • pri dostatočnej hrúbke izolácie mimoriadne úsporná stavby
 • vysoká únosnosť
 • výborné difúzne vlastnosti
 • úspora obytného priestoru

B - Vnútorné nosné murivo

 • Pórobetón
 • Vápenno-piesok

Pórobetón

 • jednoduchá opracovateľnosť

 • jednoduchá inštalácia

Vápenno-piesok

 • vysoká únosnosť
 • vysoké akustické vlastnosti
 • úspora obytného priestoru
 • dobré akumulačné vlastnosti

C - Priečkovky

 • Pórobetón
 • Vápenno-piesok

Pórobetón

 • jednoduchá opracovateľnosť
 • jednoduché prevedenie inštalácie

Vápenno-piesok

 • vysoké akustické vlastnosti
 • dobré akumulačné vlastnosti