Založenie stavby

1. Pomocou nivelačného prístroja alebo laserovej vodováhy zistite výškové nerovnosti, osadenie prvej tvárnice začnite od najvyššieho bodu.

2. Vytýčte strany, položte rohové tvárnice, premerajte uhlopriečky a v prípade potreby následne urobte korekciu nepresností uhlopriečok (pomocou meracieho pásma alebo laserového meradla).

3. Osaďte rohové tvárnice do vápenno-cementovej malty, urobte výškovú kontrolu nivelačným prístrojom, resp. laserovou vodováhou a opätovne prekontrolujte dĺžky a uhlopriečky. Následne osadťe ostatné tvárnice prvého radu do zakladacej malty, ak pri murovaní používate hladké tvárnice (aj rezané a rohové), spájajte ich na zvislých plochách pomocou lepidla PORFIX. Pri použití tvárnic s perodrážkou a kapsou (PDK) lepidlo na zvislú stranu nenanášajte, pretože zvislý spoj je suchý.

4. Ak sú v prvom rade menšie nerovnosti, zarovnajte ich škrabákom na pórobetón. Tvárnice pred nanášaním murovacej malty zbavte prachu i prípadných nečistôt.

porfix-27.jpeg

porfix-29.jpeg

 

Položenie 1.rohovej tvárnice

Položenie 2.rohovej tvárnice

Murovanie obvodových múrov s tvárnicami PORFIX

Po výškovom zarovnaní a očistení ložnej plochy osadíme prvé rohové tvárnice - zavážime ich vodováhou, natiahneme z vonkajšej strany muriva šnúrku a následne nanášajte lepidlo PORFIX rovnomerne po celej ploche na horizontálny aj vertikálny spoj (okrem tvárnic PDK) pomocou ozubenej murárskej lyžice a postupne kladieme tvárnice.

Dbajte na to, aby boli škáry minimálne. Dôležité je správne previazanie tvárnic. Po ukončení každého radu skontrolujte spoje a styky tvárnic. V prípade potreby ich preškrabte škrabákom na pórobetón. Pomocou šnúry alebo vodováhy priebežne kontrolujte vodorovnosť a zvislosť stien. Ak pri murovaní osádzate zárubne dvier, po dosiahnutí výšky muriva približne 1,5 m skontrolujte šírku otvorov.

Murovanie priečok

Pri murovaní priečok je dôležitá ich správna väzba a ukotvenie k obvodovým múrom. Zatiaľ čo nosné múry navzájom spájate

 „na väzbu“, nenosné priečky pripojte k nosnej konštrukcii pomocou pružného spoju a nenosné priečky navzájom spájate opäť „na väzbu“. 

 Medzi nenosnou priečkou a nosnou stenou i stropom nechajte medzeru do jedného centimetra a vyplňte ju minerálnou vatou alebo špeciálnou akustickou polyuretánovou penou v prípade požadovaných zvýšených akustických vlastností. Nenosné priečky kotvite pomocou murivovej spojky z nehrdzavejúcej ocele a založenie prvého radu je vhodné urobiť na asfaltový izolačný pás.

Dilatácie pri murovaní

Dilatáciu muriva navrhuje projektant na základe konkrétnych parametrov stavby a obvykle sa robí po celej výške muriva - pri obvodovom múre po 25 - 30 metroch a pri priečkachuž aj po šiestich metroch.

Ochrana muriva

Pórobetónový materiál na neukončenej a nezastrešenej stavbe odporúčame chrániť proti zrážkovej, ale aj inej vode najmä v kombinácii s mrazom prekrytím nepremokavým materiálom (napr. fóliou).

Omietanie muriva

Odporúčané typy omietok na murivo PORFIX: jadrová omietka strojná, jednovrstvová omietka strojná, jednovrstvová štuková omietka strojná a ručná, termoizolačná omietka strojná - pričom presnú skladbu, špecifikáciu vhodných produktov ako i technologický postup stanovuje výrobca omietok - ktorý nesie aj záruku za vhodnosť skladby.

Využitie U-Profilov v praxi

Nosné preklady zalievané do U-Profilov PORFIX 

Nosné preklady zalievané do U-profilov PORFIX sa používajú na preklenutie otvorov vo vonkajších a vnútorných nosných stenách.

Preklady zhotovíte priamo na stavbe tak, že do pripravených podoprených U-profilov PORFIX položených na plné debnenie v mieste otvoru, ktoré sú navzájom zlepené, vložíte výstuž. Ak sú U-profily použité ako preklady na vonkajšej nosnej stene budovy, ktorá nebude dodatočne zateplená, vložte do U-profilu k vonkajšej strane tepelnú izoláciu (na vnútorných nosných stenách a vonkajších nosných stenách dodatočne zateplených budov nie je nevyhnutné tepelnú izoláciu vkladať). Po uložení výstuže zabetónujte nosné jadro betónom.

Základné technické parametre

• Výstuž: pozostáva z hlavnej ťahovej výstuže (navrhuje statik podľa zaťaženia) a spojovacieho strmienka (E6) ako šmykovej výstuže. Vzdialenosť strmienkov je obvykle 100 mm a krytie výstuže cca 16 mm, zabudovaná výstuž musí byť zbavená nadmerných okují, mastnoty, korózie a nečistôt.

• Maximálna odporúčaná svetlosť otvoru pre zhotovenie prekladu z U-profilov je (Lo): 3 000 mm

• Uloženie prekladov na murivo odporúčame: min. 250 mm - pri prekladoch z U-profilov bez tepelnej izolácie min. 300 mm - pri prekladoch z U-profilov s tepelnou izoláciou

• Predpokladaná nosnosť prekladov - bude dosiahnutá po 28. dňoch po zabetónovaní

Osadenie nosných prekladov

Pre zabezpečenie správneho osadenia a polohy prekladu je na každom z nich vyznačený smer kladenia - šípkou dole (nosná vystuž dole). Pri prekladoch dĺžky 1,20 m je možná ručná manipulácia. Na manipuláciu dlhších prekladov odporúčame zdvíhacie zariadenie. Osadenie prekladov odporúčame realizovať do lepidla PORFIX. Preklad sa skladá z jednotlivých nosných prekladov (min. 2 ks) a po vyskladnení je potrebné minimálne na každých 900 mm zabezpečiť proti prevrhnutiu napr. pomocou oceľových spôn z hrebienkovej ocele priemeru min. 12 mm, alebo zviazaním cez manipulačné oká. Body stláčania by mali byť v strede prekladu. Na takto zabezpečený preklad je možné priamo klásť stropné nosníky PORFIX s uložením 100 - 150 mm v závislosti od rozponu/ zaťaženia. Zabezpečovacie spony je možné odstrániť až po zatvrdnutí betónu.

Nosné preklady na obvodovej stene

Pri zateplovaných budovách nie je nevyhnutné riešiť zateplenie samotného prekladu. Ak však budova nebude zateplovaná (pri použití tvárnic PORFIX PREMIUM šírky 500 mm), treba zateplenie prekladu riešiť tak, aby úložná plocha stropných nosníkov bola na prekladoch - min. dva preklady šírky 100 mm musia byť uložené z interiérovej strany.

Postup pri montáži na stropnej konštrukcie

So stropnými nosníkmi a stropnými vložkami manipulujte so zvýšenou opatrnosťou, pretože prípadné poškodenia môžu mať negatívny vplyv na statiku stropnej konštrukcie. Stropnú konštrukciu môžete ukladať priamo na tvárnice nosných stien. Stropné nosníky ukladajte ručne alebo pomocou mechanizmov, a to v rozteči 600 mm, podľa výkresu skladby stropu. Minimálne uloženie stropných nosníkov je 100 až 150 mm (v závislosti od rozponu), maximálna svetlosť miestnosti je 7 700 mm.

  • Uložené stropné nosníky podoprite v kolmom smere montážnymi podperami vo vzdialenosti maximálne 1 600 mm tak, aby vzniklo predpísané prevýšenie v strede nosníka (pokiaľ sa nezačne dvíhať jeden z koncov nosníka). Stabilitu podperného systému zabezpečte zavetrením. Podpery nestavajte na zmrznutý terén a vhodné je použiť podložku pod každú stojku. Pri zvýšenom lokálnom zaťažení stropu riešte lokálne spevnenie stropu.
  • Stropné vložky ukladajte medzi pripravené nosníky až po montáži podpier. Stropné vložky krajného poľa môžete ukladať aj jednou stranou na murivo (min. 20-30 mm) a druhou stranou na stropný nosník.
  • Na uložené stropné vložky položte na celú plochu konštrukčnú výstuž - odporúčame sieťovinu 6/200/200, ktorú upevníte betonárskym drôtom k pozdĺžnym prútom nosníka.
  • Po odebnení (obmurovaní) obvodov, otvorov a prestupov, vyarmovaní (aj venca), zalejte medzery medzi stropnými vložkami betónom a celú ploch - betónovú dosku s hrúbkou 50 mm (musia byť zaliate v jednej vrstve). Pórobetón vstrebáva vlhkosť, preto stropné vložky pred betonážou navlhčite vodou, cca 4 - 6 l/m2. Odporúčame betón triedy min. C20/25. Pri prevážaní betónovej zmesi po uložených stropných vložkách použite drevené fošne.
  • Pri vonkajšej teplote + 12 °C až + 20 °C je možné strop zaťažiť najskôr 28 dní po jeho zabetónovaní. Pri teplote nižšej ako + 12 °C sa doba zretia úmerne predĺži. Betonáž pri teplotách pod + 5 °C neodporúčame bez potrebných prísad a opatrení. Po dostatočnom vytvrdnutí betónu odstráňte podpery.