O spoločnosti PORFIX

Integrovaný manažérsky systém

 

iso-9001-iso-45001-iso-14001-small.jpeg

PORFIX manažuje kvalitu

Nové trhové prostredie so sebou prinieslo náročné požiadavky na kvalitu, efektívnosť a produktivitu. Klient potrebuje mať istotu, že sa na naše výrobky môže spoľahnúť. A jediná cesta, ako si získať a udržať jeho dôveru, je vysoká kvalita výroby i služieb. Len tá so sebou prinesie konkurencieschopnosť na domácom i medzinárodnom trhu pre každú modernú spoločnosť.

Systém riadenia kvality spoločnosti je budovaný, udržiavaný a zlepšovaný v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 už od roku 2003. Realizáciou požiadaviek normy v oblasti manažérstva kvality sa trvale zlepšuje systém manažérstva kvality a využívajú sa nástroje na dosiahnutie spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia spoločnosti zohľadňujú legislatívne požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva a zabezpečujú zlepšovanie spoločnosti v environmentálnej oblasti v zmysle zásad systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy ISO 45001 kladie dôraz predovšetkým na tvorbu spoľahlivého systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby pracovná činnosť nemala škodlivý vplyv na zamestnancov, aby bolo trvale znižované riziko pri práci a aby boli postupne vylučované faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci, súčasne aby sa predchádzalo vzniku nežiaducich udalostí, havárií a požiarom.

V súlade s požiadavkami noriem je realizovaná Politika spoločnosti pre všetky tri systémy.

Funkčnosť a efektívnosť uplatňovaných manažérskych systémov pravidelne preveruje certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava. Dôkazom správnosti našej cesty za zvyšovaním kvality vývoja, výroby a predaja výrobkov značky PORFIX sú nielen vystavené certifikáty pre jednotlivé manažérske systémy, ale aj v roku 2019 udelený Certifikát výnimočnosti za prínos v presadzovaní kvality.

Certifikát STN EN ISO 45001:2019

Certifikát STN EN ISO 9001:2016

Certifikát STN EN ISO 14001:2016

Certifikát výnimočnosti

Politika spoločnosti

Osvedčenie o zhode riadenej výroby