Životné prostredie

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. si v plnej miere uvedomuje svoj vplyv na životné prostredie, preto sa hlási ku environmentálnej zodpovednosti.

Svojimi aktivitami  zohľadňuje  legislatívne požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva,  znižuje energetickú náročnosť a zlepšuje technológie.

Životné prostredie

Správa o oprávnenom meraní emisií

POVINNÉ INFORMÁCIE podĺa zákona č. 146/2023 Z.z.

* meranie emisií - Kotolňa

* meranie emisií - TZL filter č.36 

Fotovoltika

Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. pristúpila v r. 2022 k vybudovaniu lokálneho fotovoltického zdroja (obnoviteľného zdroja) elektriny o výkone 500 kW s možnosťou dodávky elektriny do elektrizačnej sústavy. To znamená, že vyrobená elektrina, ktorá sa nespotrebuje, bude odpredaná výkupcovi elektriny. Fotovoltické panely sú umiestnené na južne orientovanej streche skladu hotovej výroby.

Pri tomto opatrení nahrádzame časť spotreby elektriny vlastnou výrobou. Dochádza k zvýšeniu využívania energie z obnoviteľných zdrojov a tým aj k úspore primárnych zdrojov energie a k úspore emisií CO2.  Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s.  vybudovala fotovoltický zdroj bez externej finančnej podpory, na vlastné náklady. Návratnosť investície je cca 5 rokov.

V roku 2023 začala plná prevádzka FVZ s možnosťou odpredaja prebytkov elektriny do elektrizačnej sústavy. Za r. 2023 sme vyrobili 532 MWh elektrickej energie, čo predstavuje zníženie emisií CO2 o 520 ton, čím šetríme primárne zdroje energie resp. znižujeme uhlíkovú stopu.

 

Začiatok výstavby: apríl 2022

Uvedenie do prevádzky: september 2022

Celková cena investície: 360.000 €

 

obrazok-fotovoltika.jpeg

sk-1.1719393999.jpeg