Výkup paliet

Ak vám na stavbe rovnako ako mnohým iným zákazníkom zostali prázdne palety s označením POR, vykúpime ich od vás.
Výkup paliet

Podmienky výkupu paliet

Výrobky PORFIX sú dodávané na drevených paletách s označením POR, ktoré sú v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. opakovateľne použiteľnými obalmi.

Všetky palety s označením POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm spätne vykupujeme.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených drevených paliet, t.j. najmä paliet, ktorých opotrebenie je väčšie než opotrebenie zodpovedajúce bežnému používaniu.

Poškodené palety, ktoré nevykupujeme:

- palety s viac ako dvomi kusmi poškodených, prípadne chýbajúcich dosiek

- palety s poškodením oporných drevených hranolov

- palety v porušenom tvare, ktoré sa nedajú uhlovo vyrovnať

- palety znečistené murovacími alebo betónovými zmesami alebo iným znečistením, na ktoré nie je možné bezpečne uložiť nový materiál

- palety poškodené po pevnostnej stránke, napr. poveternostnými vplyvmi a životnosťou drevnej hmoty (popraskané a hnilé palety)

- palety opravené u zákazníka, ale s nezodpovedajúcimi rozmermi dosiek a hranolov

Možnosti výkupu drevených paliet v sídle spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.

VLASTNÁ DOPRAVA

Jednotná cena vykupovanej palety POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm je 6,00 €/ks bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

Palety musia byť pripravené k odovzdaniu po 31 kusov v blokoch, uložené spôsobom "do seba".

Pri odovzdaní paliet ste povinný nášmu zamestnancovi odovzdať dodací list alebo Formulár pre vrátenie paliet.

Výkup paliet pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia:

Po uskutočnení kvalitatívnej prebierky Vám zašleme príjemku emailom na emailovú adresu uvedenú v kúpnej zmluve alebo na emailovú adresu uvedenú na dodacom liste, ktorý ste odovzdali spolu s paletami.

V prípade zistenia, že časť dodaných paliet je nevyhovujúca v zmysle vyššie uvedených kritérií, vyhradzujeme si právo upraviť množstvo dodaných paliet.

Nevyhovujúce drevené palety si môžete prevziať priamo v sídle spoločnosti do 10 pracovných dní - inak budú znehodnotené.

Po prijatí príjemky od nás je potrebné, aby ste nám zaslali faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov - paliet so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry emailom na adresu: dfaktura@porfix.sk

Výkup paliet pre fyzické osoby (len nepodnikatelia):

Po uskutočnení kvalitatívnej prebierky v sídle spoločnosti sa úhrada za vykúpené palety uskutoční bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré uvediete na dodacom liste alebo na formulári pre vrátenie paliet alebo vyplatením hotovosti v pokladni spoločnosti každý pracovný deň od 6:00 do 13:00 hod.

Za vrátené drevené palety nevystavujeme dobropisy.

ZVOZ PORFIX - podmienky:

Cena vykupovaných paliet POR s rozmermi 1000 x 1000 mm, 1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm, ktorých zvoz zabezpečíme, je 5,70 €/ks bez DPH. Ak je vlastník použitých paliet platiteľ DPH, k uvedenej cene palety si zaúčtuje príslušnú DPH.

Zvoz drevených paliet s označením POR zabezpečujeme na základe písomnej objednávky zákazníka. Objednávka sa posiela na adresu spedicia@porfix.sk a musí obsahovať:

  • názov spoločnosti
  • adresu odberu
  • kontaktnú osobu a telefónne číslo, e-mailový kontakt
  • v prípade fyzickej osoby číslo bankového účtu
  • záväzný počet paliet

Zvoz objednaného záväzného počtu paliet zabezpečíme do 30 dní od prijatia objednávky. 

Palety musia byť na zvoz pripravené k preprave po 31 kusov, uložené spôsobom "do seba" a je potrebné zabezpečiť nakládku paliet po blokoch.

Minimálny počet paliet na zvoz je 186 ks paliet. Do objednávky je potrebné uviesť presný počet.

Vodič LKW má právo odmietnuť z dôvodu kapacity ložnej nákladnej plochy LKW prevziať nadlimitný počet paliet - nad objednané množstvo. Vodič LKW má právo odmietnuť prevziať palety ak nie sú uložené k preprave po 31 kusov, uložené spôsobom "do seba".

Pri odovzdaní paliet ste povinní prepravcovi odovzdať dodací list alebo Formulár pre vrátenie paliet.

Výkup paliet pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia:

Po uskutočnení kvalitatívnej prebierky paliet zo zvozu v sídle spoločnosti Vám zašleme príjemku emailom na emailovú adresu uvedenú v kúpnej zmluve alebo na emailovú adresu uvedenú na dodacom liste, ktorý ste odovzdali spolu s paletami.

V prípade zistenia, že časť dodaných paliet je nevyhovujúca v zmysle vyššie uvedených kritérií, vyhradzujeme si právo upraviť množstvo dodaných paliet.

Nevyhovujúce drevené palety si môžete prevziať priamo v sídle spoločnosti do 10 pracovných dní - inak budú znehodnotené.

Po prijatí príjemky od nás je potrebné, aby ste nám zaslali faktúru o uskutočnení dodávky opakovateľne použiteľných obalov - paliet so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry emailom na adresu: dfaktura@porfix.sk.

Výkup paliet pre fyzické osoby (len nepodnikatelia):

Po uskutočnení kvalitatívnej prebierky v sídle spoločnosti sa úhrada za vykúpené palety uskutoční bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré uvediete na formulári pre vrátenie paliet.

Za vrátené drevené palety nevystavujeme dobropisy.